Mastodon

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (opgesteld op 1 oktober 2014)

Definities

 1. Student: degene die met dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center een (mondelinge) overeenkomst sluit.
 2. Overeenkomst: iedere (mondelinge) overeenkomst betreffende de levering van diensten tussen dr. Lilian Jans-Beken en student.
 3. Kosten: de volgens deze website onder “Tarief” geldende kosten of de met student overeengekomen kosten.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand door ondertekening/digitale verzending van het inschrijfformulier of een overeenkomst per e-mail. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 5. Duur van de overeenkomst: de overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd en eindigt van rechtswege als het doel van de begeleiding is gehaald.

Algemeen

 1. Student verplicht zich tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet aan derden verstrekt.
 3. Alle door dr. Lilian Jans-Beken namens de werkzaamheden geleverde materialen, documenten en opdrachten, blijven intellectueel eigendom van dr. Lilian Jans-Beken. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.
 4. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center stelt zo veel mogelijk in het werk om de veiligheid van personen en spullen te waarborgen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van eigendommen van de student tijdens het bezoek aan The Thriving Human Science Center.
 5. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center spant zich in tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgenomen diensten.
 6. Voor de begeleiding en de administratie is dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center volledig afhankelijk van de medewerking van de student. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar benodigde leermiddelen, waaronder leerboeken.
 7. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center biedt geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten of onvoldoende beoordelingen door instellingen. De student is zelf verantwoordelijk voor inhoud van werkstukken en behaalde studieresultaten. 

Doelstellingen

 1. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center stelt zich tot doel de studenten te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van de scriptie-opdracht.
 2. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center verzorgt ondersteuning op die gebieden waar de student moeilijkheden ondervindt en die binnen de expertise van dr. Lilian Jans-Beken valt.
 3. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center biedt begeleiding aan studenten en zal de begeleiding beëindigen als de student blijk geeft van het onvoldoende bereiken of het bezitten van het benodigde niveau om een hbo- of universitaire studie te voltooien.

Tarieven en betaling

 1. Student is aan The Thriving Human Science Center de tarieven verschuldigd zoals omschreven in deze website onder “Tarief”. Het factuurbedrag is gebaseerd op het uurtarief of anders overeengekomen tarief.
 2. Mochten er vragen zijn over de geleverde feedback van dr. Lilian Jans-Beken, dan valt dat onder nazorg. Alle nieuwe vragen worden opgenomen in de factuur.
 3. Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center is gerechtigd haar tarieven te verhogen indien factoren van interne dan wel externe markt hiertoe aanleiding geven. De verhoging gaat per eerste van een maand in met een wachtperiode van een maand.
 4. Beide partijen mogen aangeven dat de factuur betaald dient te worden. Het betreffende bedrag dient uiterlijk 2 weken na dagtekening van de factuur op rekeningnummer NL09 ASNB 0708 9074 58 te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling volgt een kostenvrije herinnering na 2 weken van de eerste dagtekening. Na wederom geen betaling binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de kostenvrije herinnering, volgt een € 2,50 kostende herinnering. Vindt nu wederom binnen vijf werkdagen geen betaling plaats, dan wordt de begeleiding per direct beëindigd met inachtneming van het achterstallige verschuldigde bedrag. The Thriving Human Science Center houdt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen.
 5. Na opzegging van de overeenkomst is de student verplicht het openstaande bedrag te voldoen.
 6. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center kenbaar te worden gemaakt, tenzij student de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Overige bepalingen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van The Thriving Human Science Center.

Wijziging van de algemene voorwaarden

Dr. Lilian Jans-Beken van The Thriving Human Science Center is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor de al afgesloten overeenkomsten gelden de algemene voorwaarden van vóór de wijziging. Op latere afgesloten overeenkomsten zijn dan de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

Aanpassingen:

12-05-2020: Dr. Lilian Jans-Beken is werkzaam voor haar bedrijf The Thriving Human Science Center en dit is aangepast in de algemene voorwaarden.
10-05-2019:  Punt 2 ingevoegd: Mochten er vragen zijn over de geleverde feedback van Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding, dan valt dat onder nazorg. Alle nieuwe vragen worden opgenomen in de factuur. 
06-01-2019: Aanvulling punt 3 bij Tarieven en betaling: Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding houdt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen.
12-05-2017: Aanvulling punt 7 van Algemeen; of onvoldoende beoordelingen door instellingen
03-06-2016: Toevoeging punt 3 van de Doelstellingen.

Deel dit bericht!

YoutubeVimeoTumblr