Mastodon

Terms and conditions

Only in Dutch

Algemene Voorwaarden (opgesteld op 1 oktober 2014)

Definities

 1. Student: degene die met Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding een (mondelinge) overeenkomst sluit.
 2. Overeenkomst: iedere (mondelinge) overeenkomst betreffende de levering van diensten tussen Lilian Jans-Beken en student.
 3. Kosten: de volgens de website van Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding onder “Tarief” geldende kosten of de met student overeengekomen kosten.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand door ondertekening/digitale verzending van het inschrijfformulier of een overeenkomst per e-mail. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 5. Duur van de overeenkomst: de overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd en eindigt van rechtswege als het doel van de begeleiding is gehaald.

Algemeen

 1. Student verplicht zich tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet aan derden verstrekt.
 3. Alle door Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding geleverde materialen, documenten en opdrachten, blijven intellectueel eigendom van Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding . Vermenigvuldiging en verspreiding ervan, is niet toegestaan.
 4. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding stelt zo veel mogelijk in het werk om de veiligheid van personen en spullen te waarborgen. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van eigendommen van de student tijdens het bezoek aan Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding .
 5. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding spant zich in tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgenomen diensten.
 6. Voor de begeleiding en de administratie is Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding volledig afhankelijk van de medewerking van de student. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar benodigde leermiddelen, waaronder leerboeken.
 7. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding biedt geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten of onvoldoende beoordelingen door instellingen. De student is zelf verantwoordelijk voor inhoud van werkstukken en behaalde studieresultaten. 

Doelstellingen

 1. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding stelt zich tot doel de studenten te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van de scriptie-opdracht.
 2. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding verzorgt ondersteuning op die gebieden waar de student moeilijkheden ondervindt en die binnen de expertise van Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding valt.
 3. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding biedt begeleiding aan studenten en zal de begeleiding beëindigen als de student blijk geeft van het onvoldoende bereiken of het bezitten van het benodigde niveau om een hbo- of universitaire studie te voltooien.

Tarieven en betaling

 1. Student is aan Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding de tarieven verschuldigd zoals omschreven in de website van Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding onder “Tarief”. Het factuurbedrag is gebaseerd op het uurtarief of anders overeengekomen tarief.
 2. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding is gerechtigd haar tarieven te verhogen indien factoren van interne dan wel externe markt hiertoe aanleiding geven. De verhoging gaat per eerste van een maand in met een wachtperiode van een maand.
 3. Beide partijen mogen aangeven dat de factuur betaald dient te worden. Het betreffende bedrag dient uiterlijk 2 weken na dagtekening van de factuur op rekeningnummer NL09 ASNB 0708 9074 58 te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling volgt een kostenvrije herinnering na 2 weken van de eerste dagtekening. Na wederom geen betaling binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de kostenvrije herinnering, volgt een € 2,50 kostende herinnering. Vindt nu wederom binnen vijf werkdagen geen betaling plaats, dan wordt de begeleiding per direct beëindigd met inachtneming van het achterstallige verschuldigde bedrag. Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding houdt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen.
 4. Na opzegging van de overeenkomst is de student verplicht het openstaande bedrag te voldoen.
 5. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding kenbaar te worden gemaakt, tenzij student de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Overige bepalingen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding .

Wijziging van de algemene voorwaarden

Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor de al afgesloten overeenkomsten gelden de algemene voorwaarden van vóór de wijziging. Op latere afgesloten overeenkomsten zijn dan de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

Aanpassingen:

06-01-2019: Aanvulling punt 3 bij Tarieven en betaling: Lilian Jans-Beken Scriptiebegeleiding houdt zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen.
12-05-2017: Aanvulling punt 7 van Algemeen; of onvoldoende beoordelingen door instellingen
03-06-2016: Toevoeging punt 3 van de Doelstellingen.

Deel dit bericht!

YoutubeVimeoTumblr